Dokumenty prawne

Nazwa i adres instytucji:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu z siedzibą w Kobyli
ul. Główna 78, Kobyla
44-285 Kornowac
NIP: 639-18-91-376

 

Uchwała N r XXXIX/157/2006
Rady Gminy Kornowac
z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie: utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (teks jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 9, art. 11
i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej (teks jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 13 póz. 123 z późn. zm.) w zw. z art. 2, art. 11
i art. 19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, póz. 539 z późn. zm.)

Rada Gminy Kornowac
uchwala:

Akt

Utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kornowacu

§1

Tworzy się Gminną Bibliotekę Publiczną w Kornowacu zwana dalej Biblioteką, działającą
w formie samorządowej instytucji kultury.

§2

Siedziba Biblioteki mieści się w budynku Gminnego Ośrodek Kultury w Kobyli przy
ul. Głównej 78.

§3

Terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy Kornowac.

§4

Zadaniem Biblioteki jest zaspokojenie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych
społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury, poprzez zapewnienie do materiałów
bibliotecznych i informacji.

§5

1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do oddania Bibliotece w użyczenie budynku:

1) lokalu w budynku o którym mowa w § 2 z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie
działalności statutowej,

2) lokalu w Pogrzebieniu przy ul. Grabowej 4 z przeznaczeniem na siedzibę filii Biblioteki

2. Przekazuje się Bibliotece na własność składniki majątku ruchomego likwidowanej jednostki budżetowej Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu z siedzibą w Pogrzebieniu.

§6

Działalność Biblioteki będzie finansowana z dotacji udzielonej corocznie z budżetu Gminy. Ponadto
Biblioteka może uzyskać środki finansowe i składniki majątkowe z darowizn, spadków oraz opłat,
o których mowa w art. 14 ust 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach.

§7

Nadaje się Bibliotece Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§9

Uchwałę ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006r.