MiPBP w Raciborzu zaprasza

Plakat_Baśniobór

Konkurs wiedzy „Baśniobór” Brandon Mull

Regulamin

ORGANIZATOR

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Jana Kasprowicza 12, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest elementem programu popularyzacji czytelnictwa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.

CEL KONKURSU

1. Popularyzacja czytelnictwa i serii książek B. Mullpt. „Baśniobór”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez ograniczeń wiekowych.

2. Konkurs będzie miał formę ustną.

3. Pytania konkursowe pochodzić będą z książek Brandona Mulla: „Baśniobór”, „Gwiazda wieczorna wschodzi”, „Plaga cieni”.

4. Konkurs odbędzie się 11 kwietnia 2018 roku o godz. 16.00 w Eurece – Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli Organizatorów.

2. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w filiach i bibliotekach wymienionych w  Postanowieniach końcowych, punkt 2.

3. Ostateczny termin zgłoszenia do Konkursu mija 6 kwietnia 2018.

KOMISJA

1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora.

2. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

NAGRODY

1. Zostaną przyznane trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca w Konkursie.

2. Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród nastąpi 11 kwietnia 2018 roku w Bibliotece przy ul. Jana Kasprowicza 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu lub na stronie internetowej www.biblrac.pl